Ksero24
Koszyk

Regulamin

1. Postanowienia ogólne i definicje

1.1 Serwis ksero24.com stanowi platformę umożliwiającą jego Użytkownikom przesyłanie plików PDF, które następnie mogą być wydrukowane przez Administratora lub współpracujące z nim Punkty Partnerskie. Wydruki mogą być odesłane do Użytkowników za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub odebrane przez nich w miejscu ich wydruku.

1.2 Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem http://ksero24.com , o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz 1204 z późn. zm.), określający w szczególności zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu internetowego oraz Zlecania wydruków do wykonania przez Administratora lub współpracujące z nim Punkty Partnerskie.

1.3 Właścicielem i Administratorem Serwisu jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ERGO Piotr Korzec z siedzibą w Legnicy przy ulicy Neptuna 15, e-mail: biuro@ksero24.com, NIP: 6920204170, REGON 390124139, wpisane do CEIDG, który świadczy usługi ksero i wydruku Zlecane przez Użytkowników drogą elektroniczną.

1.4 Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą , osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną świadczoną przez Administratora i współpracujące z nim Punkty Partnerskie.

1.5 Punkt Partnerski - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna współpracująca z Administratorem na podstawie odrębnej umowy, która przyjmuje od Administratora wybrane Zlecenia wydruków przesłanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu ksero24.com. Punkt Partnerski, któremu przesłane jest do realizacji wybrane Zlecenie wskazuję Użytkownik.

1.6 Zlecenie - oświadczenie woli Użytkownika , stanowiące ofertę zawarcia Umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którego przedmiotem jest wykonanie przez Administratora lub Punkt Partnerski usługi wydruku przesłanych przez Użytkownika plików PDF za pomocą Serwisu ksero24.com .

1.7 Umowa o świadczenie usług - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku. (Dz.U. z 2002 r., nr 144 poz 1204 z późn. zm.) zawierana z Administratorem.

1.8 Postanowienia niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - KC (dz. U. z 2014 roku, poz.121 z póżn. zm.), przysługujących mu z mocy obowiązującego prawa. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z przytoczonymi powyżej przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.

2. Zasady korzystania z Serwisu ksero24.com

2.1 Warunkiem złożenia Zlecenia jest przesłanie przez Użytkownika plików PDF do Serwisu ksero24.com oraz prawidłowe wypełnienie znajdującego się w nim formularza, podanie prawidłowego adresu e-mail i numeru telefonu. A w razie potrzeby adresu, na który mają być wysłane wydruki.

2.2 Złożenie zamówienia w Serwisie ksero24.com oraz wypełnienie formularza oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na treść niniejszego Regulaminu.

2.3 Administrator ma prawo do odmowy przyjęcia Zlecenia w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu a w szczególności gdy Użytkownik :

  • A. podał w trakcie wypełniania formularza dane niezgodne z prawdą , niedokładne lub nieaktualne wprowadzając Administratora w błąd, lub naruszając prawa osób trzecich.
  • B. zamierzał za pośrednictwem Serwisu ksero24.com dopuścić się naruszenia dóbr osób trzecich oraz dystrybuować materiały chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz te , których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwe i zawierające przekaz o charakterze nieetycznym i pornograficznym.
  • C. dopuścił się innych zachowań, które uznane zostaną przez Administratora za niezgodne z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internetu lub godzące w dobre imię Serwisu ksero24.com

2.4 Administrator nie jest dostawcą ani dystrybutorem treści zawartych w przesłanych do Serwisu ksero24.com przez Użytkownika plików PDF, a jedynie świadczy usługę druku bez wnikania w ich pochodzenie.

2.5 Użytkownik oświadcza, że jest autorem przesyłanych do wydruku w Serwisie ksero24.com treści lub posiada wszelkie do nich prawa zależne a w szczególności autorskie prawa majątkowe.

2.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu ksero24.com usługami, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.

3. Procedura przyjęcia Zlecenia

3.1 Użytkownik może przesłać do Administratora lub Punktu Partnerskiego do wykonania Zlecenie za pośrednictwem przeglądarki internetowej korzystając z adresu internetowego http://ksero24.com. Po połączeniu się z Serwisem ksero24.com Użytkownik przesyła wybrany plik PDF oraz podejmuje kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty.

3.2 Po wybraniu opcji „prześlij plik PDF” i kolejnych etapach zatwierdzania pliku Użytkownik zostaje przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może dokonać wyboru metody płatności oraz sposób dostawy podając odpowiedni adres dla Administratora lub odbioru osobistego wydruków w wybranym Punkcie Partnerskim.

3.3 Po wybraniu przez Użytkownika opcji „zakończ” system spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie zamówienia adres Użytkownika. Wiadomość ta jest propozycją zawarcia Umowy o świadczenie usług i zawiera podsumowanie złożonego zamówienia, a w szczególności:

  • A. szczegóły zamówienia usługi wydruku oraz jego numer kodu.,
  • B. sposób dostawy lub adres miejsca odbioru w Punkcie Partnerskim,
  • C. całkowity koszt usługi.

3.4 Zlecenie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Użytkownik dokona akceptacji wszystkich przekazanych plików PDF oraz płatność za usługę zostanie zaksięgowana na koncie Administratora (dla zleceń wysyłkowych) lub po dokonaniu zapłaty gotówką w przypadku odbioru osobistego wydruków w wybranym przez Użytkownika Punkcie Partnerskim.

3.5 Akceptacja przez Użytkownika wszystkich przesłanych plików PDF stanowi oświadczenie woli zawarcia z Administratorem Umowy świadczenia usług oraz dla Zleceń już opłaconych oznacza przekazanie ich do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.

3.6 Zlecenie, które nie zostanie opłacone w terminie 7 dni od momentu jego złożenia będzie automatycznie usunięte z systemu Administratora i wycofane z realizacji.

3.7 Po zaksięgowaniu przez Administratora płatności za Zlecenie zostanie wystawione potwierdzenie wpłaty w postaci paragonu lub faktury w zależności od wyboru Użytkownika.

3.8 Zlecenia można składać za pośrednictwem Serwisu ksero24.com przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

4. Dostawa

4.1 Dostawa wydruków ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i realizowana jest na adres wskazany przez Użytkownika w czasie procesu składania Zlecenia.

4.2 Dostawa zamówionych wydruków odbywa się za pomocą firm kurierskich, Poczty Polskiej bądź poprzez odbiór osobisty w wybranym Punkcie Partnerskim.

4.3 Użytkownik ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi w Serwisie ksero24.com wytycznymi dostaw lub odbioru wykonanych wydruków. Administrator dopełni wszelkich starań, by zrealizować i umożliwić odbiór Zlecenia w podanym terminie i miejscu. Administrator dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającej z przyczyn od niego niezależnych, między innymi braków dostaw energii elektrycznej, sygnału internetowego, awarii urządzeń drukujących Administratora lub Punktu Partnerskiego oraz innych losowych. Opóźnienia w realizacji Zlecenia wynikające ze wspomnianych przyczyn nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Administratora względem Użytkownika.

5. Ceny i metody płatności

5.1 Cena za wykonane usługi podawana jest w złotych polskich i zawiera : koszt wydruku , koszt przesyłki oraz podatek Vat. Cena dla każdego Zlecenia naliczana jest indywidualnie i zależy od rodzaju wydruków, jest ustalana automatycznie podczas procesu składania Zlecenia w Serwisie ksero24.com. Cena za wykonaną usługę może być różna i zależy od aktualnego cennika Administratora i Punktów Partnerskich.

5.2 Płatność za wykonanie usługi można dokonać, w przypadku Zleceń wysyłkowych, za pośrednictwem systemu płatniczego tpay.com zintegrowanego z Serwisem ksero24.com lub w kasie Administratora i Punktu Partnerskiego w przypadku odbioru osobistego.

5.3 Dane osobowe Użytkowników dokonujących płatności poprzez system tpay.com przekazywane są spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Św. Marcina 73/6, jako administratora danych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000412357, Nip: 7773061579, Regon: 300878437. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.

5.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przekazania danych przez zintegrowany z Serwisem ksero24.com system płatności tpay.com.

5.5 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymanie faktur, za wykonane usługi druku, drogą elektroniczną.

6. Reklamacje

6.1 Warunkiem przyjęcia każdej reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego dostępnego w Serwisie ksero24.com w oznaczonej zakładce.

6.2 Użytkownik niezwłocznie po otrzymaniu zleconych do wykonania wydruków powinien sprawdzić je co do ilości, usterek, braków, jakości, i zgodności z przesłanym plikiem PDF. W przypadku Zleceń wysyłkowych ewentualne reklamacje należy zgłaszać w ciągu 48 godzin od otrzymania wydruków, zaś w przypadku odbioru osobistego w momencie jego dokonywania w Punkcie Partnerskim.

6.3 Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia. Powyższy termin jest nieprzekraczalny dla udzielenia odpowiedzi będącej podstawą do dalszego postępowania reklamacyjnego. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Użytkownik zostanie poproszony o odesłanie części lub całości wykonanych wydruków. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne wymagało będzie dodatkowych wyjaśnień ze strony Użytkownika, Administrator zobowiązany jest skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Użytkownik jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.

6.4 Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzine uznane będą za złożone w kolejnym dniu roboczym.

6.5 Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów komputerowych a technologią druku oraz indywidualną percepcją kolorystyczną każdego Użytkownika, porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak „zgodności” kolorów wydruku z obrazem z ekranu monitora komputerowego nie może więc być powodem do zgłaszania reklamacji.

6.6 Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich lub pocztowych zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem lub w placówce poczty przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może stanowić podstawę do odmowy uwzględnienia reklamacji przez Administratora Serwisu ksero24.com.

6.7 Administrator ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa wydruków do Użytkownika.

7. Zgłaszanie błędów w funkcjonowaniu Serwisu ksero24.com

7.1 Administrator podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu ksero24.com, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłaszane przez Użytkowników.

7.2 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu ksero24.com należy zgłaszać wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@ksero24.com.

7.3 Zgłaszając błąd systemu Użytkownik powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

7.4 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania czasowych przerw w dostępie Użytkowników do Serwisu ksero24.com w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, uaktualnień lub konfiguracji systemu informatycznego. Przed planowaną przerwą w dostępie do Serwisu ksero24.com na jego stronach pojawi się stosowny komunikat.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem będzie Sąd miejsca siedziby Administratora.

8.2 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8.3 Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak: zmiana przepisów prawa, zmiany sposobu płatności i dostaw wykonanych wydruków - w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.